Thanksgiving Break - HOLY TRINITY
slider-img-in.jpg
Thanksgiving Break

Thanksgiving break at Holy Trinity is Wednesday, Nov. 21-Friday, Nov. 23. Regular schedule resumes Monday, Nov. 26.